Ons Koninkrijk en de Tweede Wereldoorlog 3 DVD BOX. NEDERLANDS – INDIË In de Tweede Wereldoorlog. Samengesteld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Ons Koninkrijk en de Tweede Wereldoorlog 3 DVD BOX. NEDERLANDS – INDIË In de Tweede Wereldoorlog. Samengesteld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Title: Ons Koninkrijk en de Tweede Wereldoorlog 3 DVD BOX. NEDERLANDS – INDIË In de Tweede Wereldoorlog. Samengesteld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Alternate Titles: -
Media: DVD (3)
Dates of Release: 2005
Barcode: 8717973140740
Released by: Tijdsbeeld Media
Director: -
Producer: -
Duration: 4,5 hour
Language: Dutch
Subtitles: Dutch


Blurb in original language: (Dutch)
Unieke beelden en fragmenten over de bezetting van Nederlands-Indië door Japan.
Centraal op deze drie dvd’s staan de jaren 1942-1945, de periode dat Nederlands-Indië bezet werd door Japan. Uniek kleurenmateriaal uit 1941 brengt het vooroorlogse ‘Ons Indië’ in beeld. Authentiek Japans filmmateriaal laat de geraffineerde Japans propaganda en het dagelijks leven van de Indonesische bevolking zien. De nationalistische leider, ir. Soekarno, wil door nauwe samenwerking met de Japanners de onafhankelijkheid van zijn land realiseren. De Nederlandse gemeenschap is tijdens de bezetting opgesloten in burgerinterneringskampen. Indrukwekkende beelden van geallieerde camarateams tonen het leven in de kampen direct na de Japanse capitulatie in augustus 1945.
Een juiste interpretatie van de (propaganda)beelden op deze dvd’s is alleen mogelijk door de ondersteunende teksten van het NIOD te raadplegen op www.niod.nl

1 Indië paraat
DEZE DVD BEVAT DE VOLGENDE FRAGMENTEN:

De koloniale samenleving:
-Tropisch Nederland (compilatie) 1940
Met de filmcamera op reis door de Indische Archipel
-Nederlands-Indië in kleur (compilatie) 1941
Opnamen van J. H. Zindler

Indië paraat:
-Koninginnedag 1941

De Japanse aanval:
-Door Duisternis tot Licht (Acte 1) 1946
Capitulatie van het KNIL
-De Japanse invasie van Java maart 1942
Filmimpressies van het Japanse leger
-Chabar dai Toa 1942
Herdenking van gesneuvelde Japanse Militairen

Audiofragment:
-Radiotoespraak door minister-president Gerbrandy 1941
Nederland acht zich in staat van oorlog met Japan
-Radiotoespraak door gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 1941
Over de Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan

2 De Japanse overheersing
DEZE DVD BEVAT DE VOLGENDE FRAGMENTEN:

Japanisering van de Indonesische samenleving:
-Filmjournaal van Java deel 2 april 1943
-Heiho Angkatan Laoet 1944
Propagandafilm over de Heiho
-Goebakan Persafi 1944
Propagandafilm over de Peta
-Tentara Pembela 1943
Mars van de Peta
-Pemoeda Indonesia di Zaman Baroe 1943
Indonesische jongeren in de nieuwe tijd
-Marslied van de Japanse vlag 1944
-Verdediging van de dessa 1944
-Japans geheime wapens 1942

Het dagelijks leven in bezettingstijd:
-Djawa Baharoe 1943
Nieuw Java
-Hari Kesehatan Rakjat andjoeran “Poetera” 1943
Dag der gezondheid
-Tonari Gumi 1943
Propagandafilm over de instelling van wijk- en buurtgemeenschappen
-Oentoek Membangoenkan Asia Baroe 1944
Werving van Romusha’s
-Kehidoepan Baroe 1944
Het Nieuwe Leven

Audiofragment:
-Koningin Wilhelmina over de toekomst van Nederlands-Indië

3 Nederlanders geïnterneerd en de capitulatie van Japan
DEZE DVD BEVAT DE VOLGENDE FRAGMENTEN:

Soekarno en de nationalisten:
-Bezoek van Japanse minister-president Tojo aan Java juli 1943
-Perkenan Kermerdekaan Kepada Indonesia 1944
Japan stelt de Indonesische onafhankelijkheid in het vooruitzicht
-Nampô Hôdô (26) 1944
Zesde bijeenkomst van de Centrale Adviesraad
-Nampô Hôdô (20) 1944
Soekarno werkt vrijwillig als Romusha
-Hiduplah Indonesia 1945
Soekarno bezoekt Celebes
-Indonesia Raya 1945

Japan capituleert:
-Door Duisternis tot Licht (Acte 7) 1946
De capitulatie van Japan
-Japanse krijgsgevangenen verlaten Borneo augustus 1946

Nederlanders geïnterneerd:
-Nippon Presents 1945
-Vrouweninterneringskamp Tjideng bij Batavia december 1945
-Vrouweninterneringskamp Tjideng september 1945
Het leven in het kamp
-Door Duisternis tot Licht (Acte 7) 1946
Burgergeïnterneerden na de Japanse capitulatie
-Evacuatie van het Vrouwenkamp Ambarawa op Midden-Java december 1945
-Aankomst van Indische repatrianten januari 1946

Audiofragment:
-Radio Herrijzend Nederland 15 augustus 1945
Japan heeft gecapituleerd


Blurb translated in English:
Unique images and clips on the occupation of the Dutch East-Indies by Japan
Main subject on these three DVDs are the years 1942-1945, the period the Dutch East Indies are occupied by Japan. Unique color material from 1941 brings the prewar 'Our Indies' to life. Authentic Japanese footage shows the sophisticated Japanese propaganda and the daily life of the Indonesian people. The nationalist leader, ir Soekarno, wants to achieve, by working closely with the Japanese, independence for his country. The Dutch community is during the occupation imprisoned in civilian internment camps. Impressive images of allied camera teams show life in the camps immediately after the Japanese surrender in August 1945.
A correct interpretation of the (propaganda) images on these DVDs is only possible by referring to the supporting texts of the NIOD on www.niod.nl

1 Indies prepared
THIS DVD CONTAINS THE FOLLOWING CLIPS:

Colonial society:
-Tropical Netherlands (compilation) 1940
With the film camera on a journey through the Indian Archipelago
-Dutch East Indies in color (compilation) 1941
Recordings of J. H. Zindler

Indies prepared:
-Queens Day-1941

The Japanese attack:
-Through Darkness to Light (Act 1) 1946
Capitulation of the KNIL
-The Japanese invasion of Java March 1942
Film Impressions of the Japanese army
-Chabar dai Toa 1942
Commemoration of fallen Japanese Soldiers

Audio Excerpt:
-Radio Speech by Prime Minister Gerbrandy 1941
The Netherlands considers itself at war with Japan
-Radio Speech by Governor General Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 1941
On the Dutch declaration of war on Japan

2 Japanese domination
THIS DVD CONTAINS THE FOLLOWING CLIPS:

Japanisation of Indonesian society:
-Film Journal of Java part 2 April 1943
-Heiho Angkatan Laoet 1944
Propaganda film about the Heiho
-Goebakan Persafi 1944
Propaganda film about the Peta
-Tentara Pembela 1943
Mars of the Peta
-Pemoeda Indonesia di Zaman Baroe 1943
Indonesian young people in the new age
-Mars Song of the Japanese flag 1944
-Defense of the dessa 1944
-Japanese secret weapons 1942

Daily life during the occupation:
-Djawa Baharoe 1943
New Java
-Hari Kesehatan Rakjat andjoeran “Poetera” 1943
Day of Health
-Tonari Gumi 1943
Propaganda film on the establishment of district and neighborhood communities
-Oentoek Membangoenkan Asia Baroe 1944
Recruitment of Romusha's
-Kehidoepan Baroe 1944
The New Life

Audio Excerpt:
-Queen Wilhelmina on the future of Dutch East-Indies

3 The Dutch imprisoned and the capitulation of Japan
THIS DVD CONTAINS THE FOLLOWING CLIPS:

Sukarno and the Nationalists:
-Visit of the Japanese Prime Minister Tojo to Java July 1943
-Perkenan Kermerdekaan Kepada Indonesia 1944
Japan promises the Indonesian independence in the future
-Nampô Hôdô (26) 1944
Sixth meeting of the Central Advisory
-Nampô Hôdô (20) 1944
Sukarno works voluntarily as a Romusha
-Hiduplah Indonesia 1945
Sukarno visits Celebes
-Indonesia Raya 1945

Japan capitulates:
-Through Darkness to Light (Act 7) 1946
The capitulation of Japan
-Japanese prisoners of war leave Borneo August 1946

Dutch imprisoned:
-Nippon Presents 1945
-Women internment camp Tjideng at Batavia December 1945
-Women internment camp Tjideng September 1945
Life in the camp
-Through Darkness to Light (Act 7) 1946
Civilian Internees after the Japanese surrender
-Evacuation of the Women's Camp Ambarawa on Central Java December 1945
-Arrival of Dutch-Indies returnees January 1946

Audio Excerpt:
-Radio Rising The Netherlands 15 August 1945
Japan has capitulated